Vés al contingut

Avís legal

1. Informació General
ASSOCIACIÓ CENTRO MINUSVALIDO FISICO “CEMFIS”, amb CIF núm. G59551119 i domicili al CARRER PRESIDENT LLUIS COMPANYS 9, pral. 08921 SANTA COLOMA DE GRAMENET. Telèfon: 932682199; Correu electrònic: info@cemfis.es
 
2. Objecte
La present pàgina web http://www.cemfis.es/, propietat del ASSOCIACIÓ CENTRO MINUSVALIDO FISICO “CEMFIS” (en endavant, CEMFIS), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris d’Internet, especialment de tots els col·legiats del CEMFIS, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per aquesta Corporació.
El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l’accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l’accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.
El CEMFIS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d’accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l’usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.
3. Accés a la pàgina web
L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d’Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.
Per la seva part, el CEMFIS informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l’accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.
A més, el CEMFIS es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l’accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.
En conseqüència, en cap cas el CEMFIS es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.
D’altra banda, l’accés a determinats serveis és exclusiu pels nostres col·legiats o personal laboral, per als quals són requisits el registre previ i l’acceptació, abans d’iniciar-se la prestació, de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.
4. Ús de la pàgina web
La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d’Usuari, el qual haurà de posseir la capacitat legal per contractar i representació necessària per contractar, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que el CEMFIS posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.
Especialment, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de el CEMFIS que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de el CEMFIS o de tercers, en el seu cas.
L’usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, el CEMFIS l’informarà en cas necessari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d’informació i continguts de la seva pàgina web.
L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s’hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l’efecte o dels que s’utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l’usuari que faci atenció a aquests missatges d’avís, ja que el CEMFIS no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l’usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.
Quant a l’ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l’usuari a través de la pàgina web, tals com el fòrum i, en el seu cas, aquells altres que es puguin oferir en el futur, serà conforme a la llei, les presents Condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l’ordre públic.
5. Continguts
Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l’usuari pel CEMFIS com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. El CEMFIS posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.
6. Enllaços de tercers a la pàgina web de CEMFIS
L’usuari d’Internet que vulgui introduir un link des de la seva pàgina web a la pàgina web del CEMFIS haurà d’obtenir prèvia autorització del CEMFIS per escrit. A més, haurà de complir les següents obligacions:
• L’enllaç o link únicament vincularà amb la pàgina principal, llevat autorització expressa per redireccionar a una pàgina secundària, que en cap cas podrà ser reproduïda de cap forma.
• Queda expressament prohibit establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin a la pàgina web o permetin la visualització de la informació, activitats, serveis o productes a través de direccions d’Internet diferents a les de la present pàgina web.
• El link o la pàgina d’enllaç no podrà desenvolupar activitats o posar dispositius que siguin contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic.
• En cap cas es realitzaran, des de la pàgina web on es troba l’enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el CEMFIS, els seus col·legiats, els membres del personal, la qualitat dels serveis que presta o qualsevol altre professional del món del periodisme a tot el territori de l’Estat.
• El remitent no podrà utilitzar la marca gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu del CEMFIS dins del seu propi lloc web, llevat dels casos expressament autoritzats pel CEMFIS.
• L´establiment d´un hiperenllaç no implica en cap cas l´existència de relacions entre el CEMFIS i el propietari de la pàgina web en que es pugui establir, ni l´acceptació i aprovació per part del CEMFIS dels seus continguts o serveis.
Les autoritzacions a què es refereixen els apartats anteriors es demanaran per escrit o per correu electrònic adreçats a la Junta de Govern del Col·legi.
7. Propietat Industrial i Intel·lectual
Tots els continguts (d’ara endavant, els ‘Continguts’) de la pàgina web són propietat intel·lectual del CEMFIS o, en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari. A títol merament enunciatiu s’inclouen entre els continguts els texts, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font.
De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva del CEMFIS o en el seu cas, de tercers, llevat que s’especifiqui el contrari.
L’Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la pàgina web, de titularitat del CEMFIS o de tercers.
Queda expressament prohibida la cessió dels drets de propietat intel·lectual sobre la present pàgina web.
En concret, està prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retramesa o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels els casos que estigui legalment permès és a dir autoritzat pel titular dels corresponents drets.
No obstant això anterior, l’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació. La infracció de qualsevol dels drets citats pot constituir una vulneració de les presents condicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.
8. Publicitat
A la pàgina Web s’allotgen continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d’aplicació. El CEMFIS no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
 
9. Responsabilitat
En qualsevol cas, l’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el CEMFIS pugui sofrir com a conseqüència de d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d’aplicació.
9.1. Accés a la Pàgina web
El CEMFIS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel.lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.
9.2. Protecció de dades personals
El CEMFIS garanteix l’acompliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades Personals (en endavant LOPD) i en el seu Reglament de desenvolupament aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. El CEMFIS posa a disposició dels usuaris la Política de Privadesa de la Corporació amb informació detallada pels Usuaris.
9.3. De la qualitat del servei
L’accés al Portal no implica l’obligació per part del CEMFIS de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.
El CEMFIS no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
9.4. Dels Continguts
El CEMFIS no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.
9.5. Dels enllaços o ‘links’
El servei d’accés al web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet. En aquests casos, CEMFIS actua com a prestador de serveis d’intermediació, de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.
En el supòsit que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a CEMFIS, d’acord amb el procediment i els efectes establerts en la clàusula 6, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
L’existència de links o enllaços no ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació del CEMFIS amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.
El CEMFIS no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable al CEMFIS.
 
9.6. Cookies
En relació a les cookies consulti la política de cookies amb aquest enllaç.
10. Legislació i Jurisdicció Aplicable
Les presents Condicions d’Accés queden subjectes a l’ordenació jurídica espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web, l’usuari i el CEMFIS en els casos que la normativa prevegi la possibilitat de sotmetre´s a un fur, acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.
Skip to content