Vés al contingut
Legislació

Legislació

Legislació

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social Llei 8/2005, de 6 de juny, per a compatibilitzar les pensions d'invalidesa en la seva modalitat no contributiva amb la feina remunerada Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assistència Llei 12/2007, d'11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.
Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució. Reial Decret 1364/2012, de 27 de setembre, pel qual es modifica Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució. Reial Decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat i pel qual es modifica el Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre. Reial Decret 1169/2003, de 12 de setembre pel qual es modifica l'annex 1 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de disminució .
Skip to content